Tietosuojaseloste

Privacy Policy

 

Rekisterinpitäjä

Controller

Reftext, PL 5, 04301 Tuusula, FIN.

Yhteyshenkilö

Contact

Vesa Kuparinen, Reftext, vesa@reftext.com,
PL 5, 04301 Tuusula, FIN.

Tietosuojarekisterin nimi

Name of the data file

Reftext:n asiakasrekisteri.
Customer Register of Reftext.

Säännölliset tietolähteet

Regular sources of data

Reftext säilyttää tietoja tahoista, jotka ovat tai
ovat olleet Reftext:n asiakkaita, ovat olleet yhtey-
dessä Reftext:n työntekijöihin tai toimittaneet
yhteystietonsa Reftext:lle verkkosivuston
lomakkeella, sähköpostilla, puhelimella tai muulla
yhteystavalla. Reftext säilyttää lisäksi tietoja henki-
löistä ja yrityksistä, jotka ovat ottaneet yhteyttä
Reftext:iin tai joihin Reftext on ottanut yhteyttä
palveluiden toimittamiseksi.

Reftext stores information about data subjects
who are or have been a customer of Reftext,
have had conversations with Reftext´s employees,
or have given their contact information Reftext
through a contact form on Reftext’s website,
by email, phone or by some other means.
Reftext also stores data on persons and partner
companies that have contacted Reftext or that
have been contacted by Reftext for the purpose
of providing services to Reftext.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Purpose of processing personal data

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää:

– Reftext:n markkinoinnissa sekä myynnissä
– laskutuksessa
– toimeksiantojen toteuttajien valinnassa

Collected data may be used for the following
purposes:

– Reftext’s marketing and sales
– Invoicing clients
– Selecting providers for assignments

Tietorekisterin sisältö

Data file content

Tietorekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– Nimi ja tehtävänimike
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Yrityksen nimi
– Yrityksen osoitetiedot
– Yhteyspyyntöjä, tarjouksia ja tehtyjä töitä
   käsittelevät tiedot

The data file may contain the following
information:

– Name and job title
– Email address
– Phone number
– Address
– Company name
– Company address information
– Information on contact requests, offers and
   completed jobs

Tietojen siirtäminen

Transfer of data

Asiakasrekisterin sisältö on vain sellaisten Reftext:n
työntekijöiden käytettävissä, jotka tarvitsevat tietoja
työnsä tekemiseen. Tietoja ei koskaan käytetä tai
luovuteta muuta käyttöä kuin laskutusta tai laki-
sääteisten velvoitteiden täyttämistä varten.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulko-
puolelle, ellei se ole tarpeen Reftext:n tai sen
kumppanien teknisten ratkaisujen toteuttamiseksi
tässä dokumentissa esitettyä tietosuojaa heikentä-
mättä.

The personal data in the customer register is only
available to Reftext´s employees that need the
data for their work. Collected information will not
be disclosed outside of Reftext, except for invoicing,
as well as in order to meet legal requirements.

Personal data will not be transferred outside the
European Union unless it is necessary to ensure
the technical implementation of solutions used by
Reftext or its partners, without any compromising
the privacy set forth in this document.

Oikeus tietojen tarkistamiseen

Right to verify and amend data

Rekisteröidyillä on oikeus nähdä heistä kerätyt
tiedot. Pyynnöt tietojen tarkistamiseen on lähe-
tettävä kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa
mainitulle yhteyshenkilölle. Reftext käsittelee
yhden tarkistuspyynnön vuodessa veloituksetta.

Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus pyytää heitä
koskevien tietojen korjaamista tai virheellisten tai
vanhentuneiden tietojen poistamista. Kirjalliset
tietojen muokkauspyynnöt on lähetettävä tässä
tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Data subjects have the right to see personal data
collected about them. Written requests to see
this data have to be sent to the contact person
mentioned in this policy. Reftext processes one
review request per year free of charge.

In addition, data subjects have the right to request
modification or removal of incorrect or outdated
personal data. Written requests for modifying the
data have to be sent to the contact person
mentioned in this policy.

Tietorekisterin suojaamisen periaatteet

Data file protection principles

Kaikkia henkilötietoja käsitellään kaikissa olo-
suhteissa luottamuksellisina. Reftext:n tieto-
verkon ja tiedostojen suojaamiseen käytetään
tehokkaita suojaamiskeinoja kuten palomuureja,
salasanoja ja suojausohjelmia.

All personal data will be treated as confidential in
all circumstances. Reftext’s data network and
storage files are protected by firewalls, passwords,
and other security measures.

Oikeus kieltää tietojen käyttö

Right to prohibit use

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien
tietojen paljastaminen ja käsittely suoramarkki-
nointiin ja muuhun mainontaan.

Data subjects have the right to prohibit disclosure
and handling of their data for direct marketing and
other promotional purposes.